[главная] [архив номеров] [авторам] [редакция] [контакты]
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

 

До опублікування приймаються статті українською, російською або англійською мовами.

Структура статті:

 •  УДК
 •  Ініціали та прізвища авторів
 •  Найменування установи, де виконана робота
 •  Назва роботи
 •  Текст статті
 •  Список літературних джерел (Література)

У тексті оригінальної статті необхідно додержуватися наступної послідовності обов’язкових розділів:

 •  Вступ
 •  Мета роботи
 •  Матеріал та методи
 •  Результати та обговорення
 •  Висновки

Текст клінічних спостережень, лекцій, оглядів, статей з педагогіки й з історії медицини та інш. можуть оформлятися інакше.

Якщо стаття містить опис експериментів над людьми, необхідно зазначити, чи відповідала методика їхнього проведення Гельсінській декларації 1975 року та її перегляду 1983 року. Повідомте, чи методи знеболення та позбавлення життя тварин, якщо таке мало місце у ваших дослідженнях, узгоджуються з «Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин», затвердженими наказом МОЗ України і Законом України «Про захист тварин від жорстокого відношення» (№ 1759-від 15.12.2009).

Усі буквені позначення та абревіатури повинні бути роз’яснені лише в тексті статті. Перед першим використанням скорочення обов’язково вказується повний термін замість якого вводиться скорочення.

Посилання на літературні джерела необхідно подавати у тексті з номерами в квадратних дужках відповідно до списку цитованої літератури.

Рисунки і таблиці нумерують послідовно у прядку їх першого згадування в тексті – (рис. 1.) (табл. 1.). Якщо таблиця або рисунок один, то його не нумерують і в тексті роблять посилання – (див. рис.) (див. табл.). Таблиці розміщують після тексту статті і списку процитованої літератури. Рисунки (фотографії, діаграми, графіки) слід зберігати у файлах формату «JPEG» або «TIF» з розрішенням 300 пікселів на дюйм у 256 градаціях сірого для фотографій та 600 пікселів на дюйм для рисунків (2 кольори). Кольорові зображення не публікуються.

Список процитованої літератури (Література) оформляють з урахуванням вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; список першоджерел складають тільки за алфавітом (спочатку кирилицею, а потім латиницею). Кожне використане літературне джерело має бути позначене у тексті статті.

 

Текст роботи повинен бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word (95-2003), формат файлів *.doc або *.rtf.
Форматування: аркуш – 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова, поля з усіх боків по 20 мм; гарнітура «Times New Roman», розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал – півтора, відступ абзацу 12 мм.

 

Окрім тексту статті автори обов’язково подають:

 1. Резюме (обсягом до 300 слів) українською та російською мовами з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, назвою установи. Резюме повинні відображати структуру статті і містити такі ж розділи. У тексті не можна використовувати скорочення (абревіатури).
 2. Резюме англійською мовою повинне містити повний заголовок статті, прізвища та ініціали авторів, назву установи, а також наступні розділи:
  - вступ та мета роботи
  - матеріал та методи
  - результати та обговорення
  - висновки.
  Текст резюме англійською мовою повинен бути набраний на аркуші 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова, поля: верхнє та нижнє по 2,5 см, ліве - 3,5 см, праве - 1 см; гарнітура «Times New Roman», розмір шрифту 12 пт, міжрядковий інтервал одинарний.
  Обсяг резюме не менш однієї сторінки (50 рядків).
 3. Після кожного резюме наводяться 3-7 ключових слів у називному відмінку.
 4. Відомості про авторів із зазначенням поштової адреси, контактного телефону та e-mail.
 5. Акт експертної комісії про можливість опублікування.
 6. Направлення (супровідний лист) установи, в якій виконана робота.

 

Авторський оригінал подається обов’язково у двох формах – роздрукований на папері та в електронному вигляді. Електронна та друкована версії мають бути аналогічними. Рукопис друкується на одній сторінці аркушів білого паперу формату А4.

 

Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відредагований автором. Вся статті проходять процедуру рецензування. Редакція залишає за собою право на скорочення і виправлення статей, включаючи зміну стилю, але не змісту роботи.

 

Наукові праці, оформлені без урахування зазначених вимог до друку не приймаються та авторам не повертаються!
[приклад оформлення публікації]

 

Наукові праці, які оформлені з урахуванням зазначених вимог, надсилаються на поштову адресу:

"Український Журнал Хірургії",
Кафедра хірургії та ендоскопії Донецького національного медичного університету,
вул. Багратіона, 19,
м. Донецьк,
83047

або на електронну адресу: ujs@dsmu.edu.ua

При надсиланні електронною поштою супровідні документи повинні бути відскановані та додані до електронного листа.

 

Редакція листується з авторами виключно через електронну пошту

 

версія для друку